Vera Compact

 

Prisippbeskrivelse

Vera Compact renseanlegg for gr嶡nn fra nye og eksisterende hytter/hus er utviklet i samarbeid med Jordforsk ges ledende kompetansesenter innen naturbasert avl㲥nsing. Prinsippet er uttestet og dokumentert ved Norges landbruksh㫯le, bl.a. gjennom et st⥠offenlig forskningsprogram for naturbasert avl㴥knologi. Det oppn峠h堲enseeffekter p堢l.a. fosfor, organisk materiale og sykdomsfremkallende bakterier. I biofilteret brytes organisk stoffaerobt ned og fosfor bindes kjemisk. Et omfattende testprogram dokumenterer at anlegget har en rensegrad p堸3% for organisk stoff, 87% for fosfor og 40% for nitrogen. Kombinasjonen av gr嶡nnsrenseanlegg og avl㦲itt klosett gir en rensegrad p堨ele 98% for organisk stoff og fosfor, og 93% for nitrogen.

Rensing av det slamavskilte avl㶡nnet foreg岠uten noen form for tilsetting av kjemikalier.

Renselgen kan kombineres med biologisk toalett eller vannklosett til tett tank.

Vera Compact best岠av 2 deler; slamfilter/slamavskiller og biofilter.

 

 

 

Vera Compact F1 Kompakt Nyhet

Renseanlegg for gr嶡nn fra 1 hytteenhet med med innlagt vann. Beregnet for inntil 3 m宥ders bruk i 岥t

Nyheten i denne konstruksjonen er at alle funksjoner n堥r samlet i en kum.

Avl㶡nnet ledes fra hytta til en filterpose som er montert i en kassett p堣a 30 liter i sentrum av beholderen.

I filterposen holdes smuss og slam tilbake og det filtrerte vannet renner videre ned i pumpekummen.

I pumpekummen er det montert en pumpe som starter automatisk ved et gitt vanniv宼/b>

Pumpa trykker vannet igjennom en dryppslangesom er festet til lokkets underside.

Vannet blir jevnt fordelt over hele filteroverflaten.

Filtermassen best岠av 3 ulike fraksjoner av spesialprodusert Leca-masse.

Den har til oppgave 堲ense avl㶡nnet for organisk stoff, smittestoff(bakterier), fosfor og nitrogen.

 Utl㶡nnet kan n堬edes direkte til resipient som kan v沥 jordinfiltrasjon, bekk eller sj쯢>

 

 

 

Vera Compact S2

Renseanlegg for gr嶡nn fra 2 hytteenheter / en bolig

I denne konstruksjonen brukes en 2m3 slamavskiller med pumpe som pumper avl㶡nnet

til biofilteret hvor en sprededyse s祲 for at vannet blir spredd over hele filtermassen.

 

Vera Gr嶡nnsrenseanlegg tilfredstiller anbefallingene som er gitt i VA-Milj졤 nr. 60

Hvis du vil lese VA-Milj졤 nr. 60 kan det lastes ned ved 場rykke her

Dokumentasjon Vera Compact F1

Innledning

P堯ppdrag fra Vera Miljᓠhar Interconsult ASA testet Vera Compact. Testene er utf䠭ed tanke p堥 fremprovosere eventuelle feil og mangler ved anlegget, dvs. at anlegget er kj䠵nder ugunstige betingelser med tanke p堍 hydraulisk belastning, innl㫯nsentrasjoner etc.

 

Anleggsbeskrivelse

Anlegget er en videreutvikling av Nava kompakt hvor bl.a. dysene er skiftet ut med dryppslanger. Anlegget best岠av 3 anleggselementer :

slamfilter

pumpekum m/pumpe

filter

Filteret best岠av 4-10 og 0,5-6 mm Filtralite. Vannet fordeles over filteret ved bruk av dryppslanger lagt i spiral p場oppen av filteret.

 

Hydraulisk belastning

For 場este den hydrauliske kapasiteten i anlegget er det kj䠧jennom store vannmengder pr tidsenhet (typisk 150/200 l p堲0 min). Dette inneb沥r at oppholdstiden i filteret har v沴 betydelig kortere enn det som vil v沥 tilfellet under ordin沠drift av anlegget.

 

Konsentrasjoner og renseresultater

Anlegget ble belastet med vannmengde/konsentrasjon tilsvarende ca. 2 岳 bruk av en hytte med ca 120 persondr. Det var ikke tegn til redusert rensekapasitet i filteret mot slutten av testperioden.

Tabellen under viser inn- og utl㫯sentrasjonene i anlegget i testperioden. Renseeffektene er beregnet p堢akgrunn av disse.

 

Tot-P

Tot-N

KOF

Inn (mg/l)

Ut

(mg/l)

Rense-effekt (mg/l)

Rense-effekt (%)

Inn (mg/l)

Ut

(mg/l)

Rense-effekt (mg/l)

Rense-effekt (%)

Inn (mg/l)

Ut

(mg/l)

Rense-effekt (mg/l)

Rense-effekt (%)

Antall pr岼/b>

8

11

-

-

2

5

-

-

7

10

-

-

Snitt

2,04

0,28

1,76

86 %

8,39

3,78

4,61

55 %

686

164

522

76 %

VA-milj졤

2,00

0,50

1,50

75 %

75

30

45

60 %

Omregnet ihht VA-milj졤 *)

2,00

0,27

1,73

86 %

75

18

57

76 %

*) Basert p堯ppn夤 renseeffekt i prosent og oppgitt innl㶥rdi fra VA-milj졤. Se forklaring under.

Anlegget er kj䠭ed kunstig gr嶡nn i testperioden. Dette vannet har hatt betydelig h岥 KOF-verdier enn de som er oppgitt i tidligere dokumentasjon fra Nava/Jordforsk. Det er derfor tatt flere pr岠av gr嶡nn fra bobil for 堫ontrollere konsentrasjonene. Disse har vist like h堶erdier. Renseeffekten i mg/l ved v岥 forsॲ derfor ca 10 ganger h岥 enn de som er oppgitt fra Nava/Jordforsk tidligere, noe som naturlig nok medf岠at ogs堍 utl㫯nsentrasjonene er h岥. P堢akgrunn av dette er det beregnet hvilken utl㫯nsentrasjon som er sannsynlig ved innl㫯nsentrasjoner tilsvarende de som er oppgitt fra Nava/Jordforsk. Renseeffekten i prosent er forutsatt 堶沥 den samme som i v岥 fors/b>

Bakterier

V岥 tester har ikke omfattet bakteriereduksjon i anlegget (se NAVAs analyser).

 

Begroing p堦ilteret

Det ble ikke registrert begroing p堦ilteroverflaten i testperioden.

 

Levetid

Filteret i den nyutviklede enheten er ca. 6 % st⥠enn i det opprinnelige anlegget som mesteparten av testen er utf䠰宠Fordi utl崠er plassert ca 30 cm over bunnen i filteret vil det til enhver tid st堥n tilsvarende vannmengde i filteret. Dette medf岠at normal bruk med lavere hydraulisk belasting gir betydelig lengre oppholdstid enn det som har v沴 tilfelle under testingen.

Filtralite P har en bindingskapasitet p堣a 1,5-2 kg fosfor/m3 Ved en brukstid p堲00 persondr 岬 vil filteret ha en levetid p堭inium 10 岮

Litteraturliste :

"Dokumentasjon for Nava Compact", Jordforsk, april 2002

"Infiltrasjon av sanit没vl੠stedlige jordmasser", Jordforsk, desember 1997

Dokumentasjon Vera Compact S2

Vera Compact 䯫umentasjon av renseeffekten

Gjelder anlegget S2

 

Vedlagte testresultater ble foretatt p堎avas renseanlegg. Vera Milj튯vertok rettighetene til disse produktene i 2003 og endret navnet til Vera Compact. Vera Compact er konstruert i henhold til de prinsipper som vedlagte dokumentasjon beskriver. Det er imidlertid foretatt enkelte produktendringer som ikke har g崴 p堢ekostning av de rensetekniske egenskapene. Alle endringer er foretatt i samr夠med Jordforsk/Nava. F祮de endringer er gjort:

Filterposekummen for hytteanlegget i F2 er forenklet i det erfaring tilsier at 2 poser gir tilstrekkelig kapasitet p堨ytter.

Spredningen av gr嶡nnet over biofilteret i S1 anlegget er forandret ved 堧堢ort ifra sprededyse til fordel for dryppslangeprinsippet som har v沴 til praktisk uttesting i flere 岠og dessuten omtalt i Dokumentasjonen fra Interconsult samt VA-Milj졤 nr. 60.

Vera F2 har utg崴.

S2 anlegget fremst岠uforandret.

Testresultatene og b೥s i sammenheng med nyere dokumentasjon foretatt av Interconsult (F1-anlegget). For ⩧ henvises til VA-Milj졤 nr. 60.

Du kan lese mer om Vera sine renseanlegg ved 場rykke her

 

 

 

 

NAVA Compact
䯫umentasjon av renseeffekten

April 2002

Sammendrag

NAVA Compact er et renseanlegg for gr嶡nn som brukes i kombinasjon med avl㦲itt klosett. NAVA Compact er utviklet og dokumentert gjennom det nasjonale FoU programmet Naturbasert avl㴥knologi. Renseanlegget omfatter slamavskilling, rensing i et biologisk filter med spesielle lettklinker og eventuell desinfisering med et UV-anlegg. Uten at effekten av slamavskillingen er inkludert, er det dokumentert at anlegget har en rensegrad p堦gt;90% for organisk stoff, >85% for fosfor og 40% for nitrogen. Kombinasjonen av NAVA Compact og avl㦲itt klosett gir en rensegrad p堦gt;95% for organisk stoff og fosfor og >90% for nitrogen. UV-behandlingen gir et vann som tilfredsstiller SFTs krav til badevannskvalitet. NAVA anbefaler at det tegnes serviceavtale som sikrer at anlegget fungerer etter hensikten og gir dokumentasjon til kommunen.

Bakgrunn

NAVA Compact er utviklet gjennom programmet Naturbasert avl㴥knologi (NAT- programmet) som ble gjennomf䠩 perioden 1994 鷮 NAT-programmet var et nasjonalt FoU-program for utvikling og introduksjon av naturbaserte renselger for avl㶡nn. Programmet hadde bakgrunn i forskningsmilj䠰堅s, i f㴥 rekke Jordforsk og Norges landbruksh㫯le. Jordforsk var ansvarlig for ledelsen av programmet, mens Milj岮departementet sto for den grunnleggende finansieringen. De deltakende institusjoner, industri og ulike andre samarbeidspartnere bidro med mer enn halvparten av de samlede kostnadene p堣a. 40 millioner kroner.

En av problemstillingene innen NAT-programmet var 堵tvikle naturbaserte renselger for gr嶡nn fra hytter og hus, hvor det blir brukt alternative klosettlger (biologisk klosett, oppsamling i tett tank etc.). Resultatet av utviklingsarbeidet i NAT-programmet har NAVA brukt for 堵tvikle NAVA Compact, et prefabrikkert renseanlegg for gr嶡nn. Anlegget produseres i to st⥬ser; et lite for enkelthytter og et stort for to hytter eller en enebolig.

NAVA 쯢>Naturbasert avl㴥knologi as - er et datterselskap av Jordforsk. NAVA leverer prefabrikkerte renseanlegg for gr嶡nn (NAVA Compact v崭arksfilter og andre NAT lger) og prosjekterer og bygger naturbaserte renseanlegg for avl㶡nn (NAVA Bed).

Utforming og funksjon

NAVA Compact anlegget best岠av to, alternativt tre, hovedelementer:

Slamavskilling enten i en tradisjonell slamavskiller eller et spesielt utviklet slamfilter. I slamfilteret filtreres avl㶡nnet gjennom spesielle filterposer som skiftes en gang i 岥t. Poser med innhold kan deponeres eller komposteres p堥gen tomt. Slamfilter benyttes prim沴 der det ikke er kj嶥i frem til hytta/huset. B夥 slamavskiller og slamfilter har integrerte pumpesumper. Slamavskilling er viktig for 堦jerne st⥠partikler og fett som kan tette igjen biofilteret.

Biologisk/kjemisk rensing i et filter av lettklinker (biofilter) hvor organisk stoff brytes aerobt ned og fosfor bindes kjemisk. I tillegg fjernes det en god del nitrogen og antall indikatorbakterier (termostabile koliforme bakterier - TKB) reduseres vesentlig. Filtermaterialet er en spesiell type lettklinker ("Leca-kuler" 橬tralite P) spesialutviklet som filtermateriale for avl㶡nn. Et spesielt utformet spredesystem s祲 for jevn fordeling av avl㶡nnet over filteroverflaten.

Pumpekum / UV-behandling. Dersom det er behov for 堰umpe det rensede avl㶡nnet til resipienten kan det etter biofilteret settes inn en pumpekum. Settes det spesielle krav til desinfisering av det rensede avl㶡nnet f൴slipp til resipienten (pga. br, badeplasser etc.) kan det i pumpekummen monteres en UV-enhet (ultrafiolett belysning).

I am truly in love with this Louis Vuitton replica, and love love love the braided portion at the top of the bag which the replica manufacturer (DD) got right in terms of detail, since I think on the Artsy the replica handbags easiest thing to mess up is the braid on the top handle of the bag which would make the replica look replica handbags uk completely awkward if it were done wrong! My replica also came with a suede interior lining which is awesome and louis vuitton replica is genuine suede to touch which is another sign of a high quality replica (as opposed to much of the cheap replica designer handbags stuff you see for sale online usually). Take a look at the photos I have added below (sorry I forgot to remove the protective plastic but I just like to keep it on until I actually use the bag for the first time!) and let me know what you think of my purchase in the comments below.

Anleggene krever strਰumpen er p堵00/600w).

NAVA Compact anlegg for enkelthytte og 2 hytter/1bolig:

Anlegg for enkelthytte med slamfilter med 3 poser og 2 m2 biofilter

 

 

 

Anlegg for 2 hytter eller 1 hus med 2 m3 slamavskiller og 4,5 m2 biofilter

Resipienten kan v沥 infiltrasjonsgr䬠overflatevann eller sj༯b>

Organisk stoff er utfordringen i gr嶡nnet

I tabellen nedenfor (fra tabell 6.1, Forurensningsregnskap for avl㳥ktoren, SFT rapport, 1996) er utslippet fra en bolig fordelt p堨hv. svartvann (klosettavfall) og gr嶡nn (⩧ avl㶡nn).

 

Fosfor
g P/p.d.

Nitrogen
g P/p.d.

BOF7
g/p.d.

KOF
g/p.d.

Vannklosett (svartvann)

1,07

9,6

13

31

Gr嶡nn

0,30

1,2

28

55

Sum

1,37

10,8

41

86

Andel fra gr嶡nn (%)

22*

11

68

64

* Andelen reduseres stadig ved overgang til fosfatfrie vaskemidler.

Som tabellen viser inneholder gr嶡nnet i underkant av 70% av det organiske stoffet (BOF7) i totalutslippet fra en bolig/hytte. Imidlertid inneholder det bare ca. 20% av fosforet og 10% av nitrogenet.

Den alt overveiende smitterisikoen er knyttet til svartvannet, selv om det ogs堩 gr嶡nnet kan finnes et relativt h䠡ntall termostabile koliforme bakterier (TKB).

Hovedproblemet med gr嶡nn er f祬ig organisk stoff, som er viktig 堍 bryte ned for 堵nng堯ksygensvikt i resipienten.

Renseeffekter

Dokumentasjon gjennom NAT-programmet

Nedenfor gis det et sammendrag av resultatene i Jordforsk rapport nr. 140/97 Rensing av gr嶡nn i kompakte filtre for boliger og hytter.

Gjennom NAT-programmet ble det gjennomf䠥n omfattende unders嬳e av 9 gr嶡nnsanlegg installert i hytter og boliger.

I tabellen nedenfor er det oppgitt bruken av anleggene, registreringsperioden, filterarealet av filterkummen, antall pr岠som ble tatt fra anlegget og belastning fordelt hhv. p堰ersondp.d.) og hydraulisk belastning.

Anlegg Bruk

Reg. periode

Filterareal

Pr岠tatt

Belastning

   

岼/b>

m2

ant.

Forurensing
persondfont>

Hydraulisk l/p.d.

A Bolig 2 2,0 14 2 920 91
B Bolig 5 mnd 2,0 4 560 95
C Bolig   4,2 8    
D Sommerhytte 2 2,0 6 570 39
E Sommerhytte 2 2,0 4 295 39
F Hel岳hytte 3 2,0 6 503 52
G Bedriftshytte 2 2,0 8    
H Hel岳hytte 2 2,0 9 359 42

For hvert anlegg var det tre pr嵴takspunkter; etter slamavskilling, etter filterkum og etter UV-behandling, der dette var montert. For hvert pr嵴tak ble det tatt ut en 5-liter blandepr堳om ble analysert for BOF7 (biologisk oksygenforbruk), KOF (kjemisk oksygenforbruk), tot-N ( totalt nitrogen), NH4+-N (ammoniumnitrogen), NO3--N (nitratnitrogen), SS (suspendert stoff), pH og TKB (termostabile koliforme bakterier). Pr嵴taksfrekvensen varierte med anleggstypene. Totalt ble det tatt ut 59 pr岠for analyse.

Anlegg

Utslippskonsentrasjon

Rensegrad*

 

Org. stoff
mg BOF7/l

Fosfor
mg tot-P/l

Nitrogen
mg tot-N/l

Org. stoff
%

Fosfor
%

Nitrogen
%

A 7,7 0,11 6,5

95

92

49

B 6,3 0,80 7,6

96

70

57

C 7,9 0,20 6,8

93

85

20

D/E 7,4 0,31 8,7

95

83

10

F 22,7 0,29 5,4

88

90

63

G 25,9 0,58 10,4

89

91

40

H 9,4 0,08 8,8

94

95

-

Middelverdi 12,5 0,34 7,7

93

87

40

St. avvik 8,2 0,26 1,7

3

8

21

* Rensegraden ble beregnet kun over filterkummen, dvs. at renseeffekten av slamavskillingen ikke er inkludert.

Anlegg F hadde flere uforskyldte uhell i pr尥rioden som p嶩rket renseeffekten. Anlegg G ble konvertert fra vanlig hyttebruk til bedriftshytte og ble dermed hardt belastet.

I snitt var utslippet av organisk stoff 12,5 mg BOF7/l og fosfor 0,34 mg tot-P/l. Dette er vesentlig lavere enn kravet til typegodkjente minirenseanlegg p堨hv. 20 mg BOF7/l og 1 mg tot-P/l.

En m堦orvente at filterets evne til 堲ense fosfor reduseres med tiden, fordi filtermaterialet mettes med fosfor etter hvert. Er det spesielt 㫥lig 堍 fjerne fosfor kan filtermaterialet skiftes ut slik at forsforfjerningskapasiteten opprettholdes.

For 堳ikre en optimal hygienisering kan NAVA Compact utstyres med en UV-desinfeksjonsenhet. Effekten av denne ble testet i NAT-programmet med f祮de resultat:

Anlegg

F͊ UV-behandling
ant. TKB/100 ml

Etter UV-behandling
ant. TKB/100 ml

A

10 - >3 000

0 - 39

B

100 堹00

0 - 62

C

0 - 400

 
D/E

10 䠱00

0 - 49

F

0 槴;300 000

0 ⠵00

G

10 槴;300 000

0 槴;5 000

H

25 㠰00

0 - 10

Resultatene viser at UV-desinfeksjonsenheten gir et avl㶡nn som i de fleste tilfeller tilfredsstiller SFTs krav til godt egnet badevann (<100 TKB/100 ml).

Effekten er sterkt avhengig av at UV-lampen skiftes iht. leverand害 spesifikasjon.

Anleggene som ble unders䠩 NAT-programmet var bygget opp med flere ulike filtermaterialer, b夥 i type og sammensetning. Erfaringene fra de beste anleggene er videref䠩 NAVA Compact. Det medf岠at anlegget har en rensegrad tilsvarende de beste anleggene og at innholdet av TKB i anlegg med UV-enhet tilfredsstiller kravet til SFTs krav til godt egnet badevann.

Den totale renseeffekten NAVA Compact / avl㦲itt klosett

For 堫unne sammenligne kombinasjonen NAVA Compact og avl㦲itt klosettsystem med andre lger, som rensing i kommunale kloakkrenseanlegg, bඩ ta hensyn b夥 til rensegraden i NAVA Compact og effekten av at det ikke er noe utslipp fra klosettet. Dette er oppsummert i tabellen nedenfor:

 

BOF7
g/p.d.

Fosfor
g totP/p.d.

Nitrogen
g totN/p.d.

Totalt produsert

41

1,37

10,8

Svartvann - holdt tilbake i klosettet/tanken

13

1,07

9,6

Gr嶡nn 튉 holdt tilbake i NAVA Compact

27

0,27

0,4

Renset eller tilbakeholdt

40

1,34

10,0

"Rensegrad" - %

98

98

93

Ved utregningen av renseeffekten ved rensing av gr嶡nn er den midlere renseeffekten av alle anleggene som deltok i NAT-programmet brukt. Fordi den beregnede renseeffekten ikke tok hensyn til effekten av slamavskilling vil rensegraden i realiteten v沥 noe h岥 enn det som er oppgitt i tabellen over.

Benyttes typegodkjent biologisk klosett vil denne beregningen v沥 dekkende. Benyttes klosett med lavt spylevolum og oppsamling i tett tank vil det medf堸kt belastning p堤et kommunale renseanlegget og et d岬igere renseresultat totalt enn det som oppgis i tabellen.

Utslippskonsentrasjoner m嬴 p堎AVA Compact anlegg

H䥮 2001 startet Jordforsk og NAVA et prosjekt for 堤okumentere renseeffekten av installerte NAVA Compact anlegg. Det ble tatt ut pr岠fra 7 hytteanlegg som ble analysert for total fosfor, TOC, BOF5 og p場re anlegg termostabile koliforme bakterier.

Bakterier Fosfor

Organisk stoff

TKB/100 ml Tot. P mg/l TOC mg/l BOF7 mg/l
NC4001 0 0,03 8,4  
NC4009 5 0,08 9,1 <10
NC4011   0,31 13,8 <10
NC4012 0 0,51 19,6 <10
NC4013   0,02 18,7 18
NC4015   0,19 9,2 18
NC4033   0,07 8,4 <10
Gjennomsnitt   0,17 12,5  

Som det g岠frem av tallene er renseeffekten meget tilfredsstillende og godt under de "gamle" kravene som ble satt til typegodkjente renseanlegg (hhv. 1 mg tot-P og 20 mg TOC pr. liter). Den hygieniske statusen er s沤eles god, sammenlignet med at kravet til "god badevannskvalitet" ligger p堵0-100 TKB pr. 100 ml. N岠en ogs場ar i betraktning at gr嶡nnsrenseanlegget brukes sammen med et avl㦲itt klosett, vanligvis biologisk klosett, blir det samlede utslippet helt marginalt og antakelig vesentlig bedre enn b夥 kommunale kloakkrenseanlegg og minirenseanlegg.

Analyseprogrammet vil bli fortsatt i 2002.

Serviceavtale

For at NAVA Compact skal fungere etter hensikten over tid, m堡nlegget ha regelmessig tilsyn og vedlikehold. Dette omfatter kontroll av pumper og ledninger, rengj鮧 av dyser, skifting av filterposer etc. NAVA tilbyr en serviceavtale hvor n楮dig vedlikehold foretas en gang i 岥t p堨ytteanlegg og to ganger i 岥t p堢oliganlegg. Etter hvert servicebes͊utarbeides det en kortfattet rapport som sendes anleggseier og kommunen. En serviceavtale er en sikkerhet for kommunen om at anlegget til en hver tid fungerer etter hensikten.

Litteraturhenvisning

Mosevoll, G., L. Andreassen og J. Jacobsen. 1996. Forurensningsregnskap for avl㳥ktoren. SFT rapport 96/19, 34 sider. Westlie, L. 1997. Rensing av gr嶡nn i kompakte filtre for boliger og hytter. Jordforsk rapport nr. 140/97, 18 sider.